جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲ ۰۸:۱۸
Friday Mar 24, 2023 08:18
 

آزمایش های مشاهده ای ﻧﻮزادان ﺑﺮاﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮزاد

آزمایش های مشاهده ای ﻧﻮزادان ﺑﺮاﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮزاد
رسانه جدید
ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﯼ ﻧﻮزادان ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮎ ﻧﻮزاداﻧﯽ ﺑﺮدﻩ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ هایی ﻧﺎدر وﻟﯽ ﺟﺪﯼ پزشکی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ می توانند بر سلامت آن ها تاثیر گذارد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.